Geruchten op slotenmaker Huldenberg

Aan die zijde over de Oude Delft woonde tevens een rector over een Omvangrijke ofwel Latijnse School, Magister Jacobus Lassonius, welke in een ‘Stadtshuys’ was gelogeerd, het vanwege ‘memorie’ staat uitgetrokken. Sedert Mei 1596 tot ‘Rectoir’ vanwege de tijd over negen jaren aangenomen, genoot hij, uitgezonderd vrije appartement, ons ‘jairlix wedde ofte gaige’ van f 700 ‘tot XX stuvers den gulden.’ Daarenboven had hij ‘voort vervoeren betreffende hem en een sijne huisgezin’ ontvangen een som over f 50 weleens, terwijl hem ook ‘vrijdomme aangaande alle der Stadtsacchysen’ voor zijn vrouw, zijn huisgezin en com­mensalen, ‘wesende Studenten inder schoole deser Stadt’ werd verleend. Een ‘stadtshuysinge’, daar waar bestaan prede­cesseurs in gewoond hadden, werd een rector, zijn gezin en de ‘commensalen, die hij inde cost nemen sall’.

Ettelijke huizen nader woonde in het achterhuis over een brouwersknecht, wiens eigendom het was, Neeltjen over Roosendael, die mits ‘craembewaerster’ in dit register geboekt staat.

met zooveel andere ondernemers, op deze plaats te lande tot een dode industrie. Aan de zuidzijde aangaande een Markt, te beginnen van een Nieuwe Kerk, woonde in het eerste woonhuis opnieuw een spinnewielmaker. In dit volgende woonde een ‘Schrijver in de Haagpoort’, welke aantekening hield aangaande weet de vreemdelingen, die de plaats binnenkwamen, net als zijn collega's in een overige stadspoorten,.

Op 29 januari 1583 werden die ambtenaren voor het aanvankelijk aangesteld. Ze waren gehouden `s morghens metten upganck over der poorten tot s avonts het die gesloten sullen sijn"

In dit bedrijvige Delft van een 17e eeuw schijnen de zenuwen over een bewoners niet zo prikkelbaar geweest te bestaan vervolgens thans (1882)

2 huizen verder oefende Joost Isbout dit vak over ‘raswercker’ uit. Hij was wever van een soort over laken, het, zo men beweert, genoemd is tot de stad Arras, waar dit weefsel werd uitgevonden. In de wandeling werden dit bij verkorting dit wordt ook wel 'ras' genoemd.

Uit ons stroom van gelekte onthullingen in de media vormt zich meteen een sterke indruk, het dit Rob Scholte Museum ongewild en bijzonder onterecht een speelbal kan zijn geworden van de ambities en machtspolitiek betreffende de verantwoordelijke wethouders, welke daarbij hun pijlen ook in persoonlijke zin focussen op een kunstenaar zelf, Rob Scholte, en in de social media ook misplaatste grappen produceren aan diens invaliditeit.

Beantwoorden Rob Scholte is een van Nederlands grootste namen ..dit zou beslist oer jammer zijn als dit museum weg valt!!

(Dit verguldsel dat toentertijd veel werd gebezigd past minder bij een eentonigheid en grijze kleurcombinaties over een toenmalige bouw (uit 1882)

Ook aan een zuidzijde van een Vlamingstraat treffen we gering bijzonders aan, uitgezonderd ons huisje betreffende 6
7
8
9 haardstede, daar waar volgens aangifte zijner huisvrouw, „Mr. Jan Smeerdeborst’ woonde. Op welke manier deze aan dien toenaam kwam kan zijn slechts te gissen. Aangezien hij met beroep chirurgijn of „meester’ was, gaat deze bij de uitoefening zijner praktijk vermoedelijk dikwijls met zijn patiënten de raad beschikken over gegeven om zich de borst te smeren, mits een recept wegens vele kwalen aangaande het edel lichaamsdeel.

Voor dit ga naar over de kwartiermeesters moest hij bekijk hier dit ook de aangifte met dit aantal stookplaatsen aan bestaan huisvrouw opdragen, omdat hij zelf afwezig was.

Beantwoorden Onbegrijpelijk bijvoorbeeld daar betreffende de familie Scholte is omgesprongen. Dit past binnen de huidige samenleving, hetgeen vol zit met corruptie en onrecht. Onze rechtspraak is niet zo juist als men doet vermijden. We begrijpen immers beter! Kijk op:

Ieder, welke door geboorte, maatschappelijke rang en stand, ambtsbetrekking ofwel rijkdom boven de laagste klasse zijner medeburgers uitstak, vond er behagen in of meende vanwege de eer over het volk, waartoe deze trots behoorde, verplicht te zijn de kunst in hare menigvuldige uitingen te beschermen en zodoende tot hare beoefening te prikkelen.

In een Schoolsteeg treffen we met: mr. Arent Stevensz Rumelaer ‘ondermeester vant groote school’, die ‘in stadtshuysken’ teneinde ook niet woonde; Huygh Pietersz ‘Sanger’, die alsnog een huisje in een steeg bezat, maar over iemand die je niet beseft te zeggen of hij die bezitting via bestaan stem verkregen had.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Geruchten op slotenmaker Huldenberg”

Leave a Reply

Gravatar